Гісторыя - ёсць настаўніца жыцця... Старажытнарымскае прыслоўе...

 

Галоўная

По-русски

English

Навіны і аб'явы

Змест лекцый

Слоўнік

Літаратура

Іншыя землі

ФОРУМ

Пошта

 

Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель ХІІІ - перш. пал. XVI стст.

У другой палове ХІІІ – першай палове XVI стст. працягвалася развіццё феадальных адносін. Асновай эканамічнага жыцця краіны заставалася сельская гаспадарка. У гэты час на Беларусі ўсё больш актыўна ўжывалася трохпольная сістэма, удасканальваліся прылады працы, што, несумненна, спрыяла павышэнню ўраджайнасці. Вялікую ролю адыгрывалі жывёлагадоўля і лясная гаспадарка. Паэт першай паловы XVI ст. Мікола Гусоўскі называў лес сапраўдным скарбам. Тут здабывалі драўніну, смалу, дзёгаць, палявалі, займаліся бортніцтвам. Каля лесу пасвіліся статкі. Некаторыя даследчыкі лічаць, што дзічына складала важную частку паўсядзённай ежы тагачасных жыхароў Беларусі. Нездарма ўлады імкнуліся зберагчы лес. Так, яшчэ вялікія князі Ягайла і Вітаўт надалі Белавежскай пушчы запаведны статус.

Вярхоўным уласнікам зямель лічыўся вялікі князь. У канцы XIV ст. з пашырэннем межаў дзяржавы і ліквідацыі буйных удзельных княстваў дзяржаўныя землі значна павялічыліся. Аднак у XVXVI стст. вялікая колькасць зямель была перададзена феадалам за службу. Буйныя ўгоддзі атрымала таксама царква. Вялікі князь мог даць землі ў часовае карыстанне ("да волі і ласкі гаспадарскай", "да жывата"), на вечнасць ці перадаць у залог. У  1528 г. магнатам належала 46,4 % зямельных уладанняў. Дробная шляхта карысталася зямлёй на правах лена: калі шляхціц адмаўляўся ад службы, ён губляў свой надзел. Статуты 1529 і 1566 гг. гарантавалі перадачу зямлі не толькі мужчынам, але і жанчынам.

Дзяржава і феадалы жылі за кошт эксплуатацыі сялян. Сялянскі двор (дым) з’яўляўся падаткавай адзінкай у ВКЛ. Дзяржаўныя ці прыватныя землі перадаваліся ў карыстанне сялянскай абшчыне. Яна ж размяркоўвала яе паміж дымамі. За карыстанне зямлёй сяляне выконвалі розныя абавязкі. Адной з іх была даніна прадуктамі земляробства, жывёлагадоўлі і лясной гаспадаркі (дзякла і мезлева), а таксама грашовы падатак (чынш). У XVXVIстст. галоўнай формай эксплуатацыі стала паншчына. Яна складалася з працы сялян на панскім жніве, сенакосах, узгорванні зямлі (гвалты, згоны, талокі), рамонту і будаўніцтва дарог і мастоў (шараваркі), перавозу грузаў (падводная павіннасць), працы ў лесе, рыбных ловах і г. д. У тых мясцовасцях, дзе шпаркімі тэмпамі развівалася грашовая гаспадарка, існаваў і грашовы падатак – чынш. Звычайна яго плацілі з адной гаспадаркі (дыма), але акрамя падымнага падатку існавалі і іншыя – рыбны (за лоў рыбы), гіберна і рэйтаршчына (на ўтрыманне войска феадала), угайны (за карыстанне ляснымі ўгодзямі) і г. д.

Доўгі час сяляне падзяляліся на чэлядзь нявольную (фактычна рабоў), людзей пахожых (асабіста вольных) і непахожых (залежных ад уласніка зямлі). Большасць сялян належала да людзей пахожых. Аднак у XVI ст. амаль усе яны трапілі ў прыгон.

У XVIст. з развіццём у Заходняй Еўропе рынкавых адносін і спецыялізацыі міжнароднага гандлю павялічыўся кошт збожжа. Вырошчванне жыта і пшаніцы ў больш развітых краінах не давала такіх вялікіх прыбыткаў, як, напрыклад, авечкагадоўля ці льнаводства. Да таго ж вырошчванне гэтых культур было надзвычай працаёмкае. Заходняя эканоміка патрабавала рабочых рук у іншых галінах дзейнасці – рамястве, пачатковай прамысловасці, здабычы карысных выкапняў і г. д. Таму купцы з Італіі, Англіі, Нідэрландаў і Паўночнай Германіі аддавалі перавагу збожжу з Усходняй Еўропы. Дзяржава, якой патрабаваліся фінансавыя сродкі для вядзення вайны, і феадалы ВКЛ імкнуліся скарыстаць дадзеную сітуацыю ў сваіх мэтах.

У 1557 г. па прапанове вялікай княгіні Боны была праведзена аграрная рэформа – валочная памера. Усе землі, на якіх праходзіла памера, падзяляліся на роўныя надзелы – валокі (прыкладна 21,36 га). З трэцяй часткі валок складаўся фальварак – комплексная панская гаспадарка, прадукцыя якой была разлічана на рынак. Астатнія валокі перадаваліся дымам і падзяляліся на цяглыя і асадныя. Цяглыя сяляне павінны былі адпрацоўваць у фальварку паншчыну, асадныя ж у асноўным выплочвалі чынш. Былая чэлядзь нявольная атрымоўвала невялікія кавалкі зямлі (3 моргі) і ператваралася ў агароднікаў. У выніку рэформы была ліквідавана сялянская абшчына. Сяляне станавіліся прыгоннымі.

Спачатку памера адбывалася на дзяржаўных землях, але імклівы рост прыбытковасці фальваркаў вымусіў царкву і феадалаў правесці яе і ў сваіх уладаннях. Толькі на ўсходзе і поўначы Беларусі, дзе ішла вайна, прыйшлося абмежавацца пераводам сялян на чынш. Сялянская абшчына ў гэтых землях захавалася. Канчаткова запрыгоньванне сялян завяршыў Статут 1588 г.

Прычынамі запрыгоньвання сялян на Беларусі былі: 1) пашырэнне феадальнага землекарыстання; 2) імкненне феадалаў павысіць прыбытковасць сваіх гаспадарак шляхам эксплуатацыі таннай працоўнай сілы; 3) спецыялізацыя эканомікі ВКЛ у сусветным гандлі на вытворчасці працаёмкай зерневай прадукцыі.

Разам з сельскай гаспадаркай шпаркімі тэмпамі развіваліся рамяство і гандаль. Іх цэнтрамі сталі гарады і мястэчкі (паселішчы гарадскога тыпу). Падзяляліся гарады на дзяржаўныя і прыватнаўласніцкія. Самымі буйнымі з іх былі Вільня, Полацк, Магілёў, Смаленск, Мсціслаў, Віцебск, Слуцк, Бярэсце і інш. Так, Магілёў упершыню ўзгадваецца ў канцы XIVст. Ужо ў XVIст. ён займаў адно з першых месц пасля Вільні. Сама сталіца ВКЛ уяўляла сабой буйную метраполію. Акрамя выхадцаў з беларускіх, літоўскіх і ўкраінскіх зямель тут жылі немцы, яўрэі, палякі, венгры і інш. Сярод іншых гарадоў вылучаўся Полацк. Гэта быў важны гандлёвы цэнтр і порт на рацэ Заходняя Дзвіна.

Актыўнае развіццё рамяства прывяло да таго, што толькі ў металаапрацоўцы вылучылася больш 20 спецыяльнасцей. Славіліся сваім майстэрствам беларускія ювеліры, ткачы, цесляры, будаўнікі, збройнікі. У іншыя краіны з ВКЛ вывозілі збожжа, прадукцыю лясной гаспадаркі, лён, пяньку, попел і інш. Значную ролю адыгрываў рээкспарт. Напрыклад, полацкія купцы куплялі больш таннае збожжа і воск у Ноўгарадзе і Маскве, каб з выгодай перапрадаць гандлярам з Рыгі. У ВКЛ увозілі металічныя вырабы, тканіны, соль, селядцоў, коней і г. д. Грашова-фінансавая сістэма ВКЛ была нават больш стабільнай, чым у суседзей.

Большасць гарадскіх жыхароў складалі беларусы (80 %), але жылі тут таксама яўрэі, татары, немцы, рускія, палякі, нават шатландцы. У XV –          XVIстст. для абароны сваіх інтарэсаў рамеснікі і гандляры пачалі ствараць прафесійныя арганізацыі – стараствы і цэхі. У іх уваходзілі майстры толькі адной спецыяльнасці і аднаго веравызнання. Яны выбіралі старасту ці цэхмайстра. Усе пытанні майстры вырашалі разам. У цэхі ўваходзілі таксама падмайстры (чаляднікі) і вучні. Аднак іх правы былі абмежаванымі. Цэхі мелі свае сімвалы, скарб, сцяг, барабан. Падчас гарадскіх парадаў іх чальцы маршыравалі разам, а падчас абароны гораду складалі асобныя атрады. Цэхі дапамагалі ўдовам і сіротам, праводзілі сумесныя святы. Рамеснікі, якія не ўваходзілі ў цэх, зваліся партачамі. Звычайна гэта былі сяляне, што перабіраліся ў горад з вёскі. З імі чальцы цэхаў вялі бязлітасную барацьбу. Па ўзоры рамесніцкіх цэхаў купцы і гандляры стваралі гільдыі і брацтвы.

Імкнучыся пазбавіцца феадальнай залежнасці, жыхары гарадоў і мястэчак змагаліся за атрыманне магдэбургскага права (права на самакіраванне). Населеныя пункты, якія карысталіся такім правам, замест шматлікіх абавязкаў выплачвалі адзіны грашовы падатак, мелі сваё грамадзянства, герб і нават суд. Іх жыхары складалі асобнае саслоўе мяшчан. Мяшчане выбіралі раду ці магістрат, якія займаліся зборам падаткаў, судовымі справамі, сачылі за парадкам. Улада выбарных органаў абмяжоўвалася войтам, прызначаным вялікім князем або феадалам. Часам феадалы самі набывалі надзелы ў горадзе – юрыдыкі, на тэрыторыю якіх гарадское права не распаўсюджвалася. Першым горадам, набыўшым магдэбургскае права, была Вільня (1387). У 1390 г. яно распаўсюдзілася на Брэст, у 1391 – на Гродна, у 1498 – на Полацк, у 1499 – на Мінск, у 1597 – на Віцебск і г. д.

Беларускія зубры ахоўваліся ўжо вялікімі князямі

 

Мікола Гусоўскі пра лес і лясную гаспадарку

 

Праца ў полі

 

Вёска

 

Апісанне феадальнага маёнтка

 

Нямецкія талеры

 

Тры стагоддзі аднаго маёнтка

 

Поў капы 1564

 

Прадпрымальніцтва і вера

 

Гербы беларускіх гарадоў

 

Венецыянскі купец едзе праз Трокі

 

Шляхцічы і шатландзец

Шатландцы на Беларусі

Гісторыя Беларусі

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси

История Белоруссии

История Беларуси


Dzmitry Samakhvalau © 2005
Hosted by uCoz