Гісторыя - ёсць настаўніца жыцця... Старажытнарымскае прыслоўе...

 

Галоўная
По-русски
English
Навіны і аб'явы

Змест лекцый

Слоўнік
Літаратура
Іншыя землі
ФОРУМ
Пошта

 

 Літаратура

па гісторыі Беларусі

Складальнікі: Дз. С. Самахвалаў, В. М. Лянцэвіч

Агульная літаратура / Літаратура па асобных тэмах

Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі

Геродот. История / Пер. и примеч.Г.А. Стратановского. – М., 2001.

Загорульский Э.М. Начало формирования населения Белоруссии (дославянский период). – Мн., 1996.

Лысенко П. Дреговичи. – Мн., 1991.

Митрофанов А. Железный век средней Белоруссии. – Мн., 1978.

Побаль Л. Славяне - нашы продкі // Беларуская мінуўшчына.– 1993. – № 1.

Рогалев А. Этнотопонимия Беларуси (на фоне этнической истории). – Гомель, 1993.

Салавей Л. Пантэон багоў у міфалогіі беларусаў // Спадчына. – 1992. – № 3.

Седов В. Восточные славяне. – М., 1982.

Сувалаў А. Вытокі этнагенезу беларусаў // Беларуская мінуўшчына. – 1993.– № 3 – 4.

Третьяков П. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. – М.;Л., 1966.

 Першыя дзяржаўныя ўтварэнні на беларускіх землях

Алексеев Л. Смоленская земля в ІХ - ХІІІ вв.: Очерки истории Смоленщины и Восточной Белоруссии. – М., 1980.

Арлоў У. Еўфрасіння Полацкая. – Мн., 1992.

Арлоў У. Таямніцы полацкай гісторыі. – Мн., 1994.

Быкаў У. Эканамічныя прычыны раздробленасці Старажытнай Русі. // Беларускі гістарычны часопіс. 1997. – № 4.

Генрих Латвийский. Хроника Ливонии. – М.;Л., 1938.

Іоў А. Берасцейская зямля ў Х – ХІІІ стст. // Беларускі гістарычны часопіс. – 1994. – № 2.

Макушнікаў А. Гомель: праблемы ранняй гісторыі (VІ – ХІІІ стст.) // Беларускі гістарычны часопіс. – 1995. – № 1.

Мяцельскі А. Землі Беларусі і Смаленскае княства (ІХ – ХІІІ стст.) // Беларускі гістарычны часопіс. – 1997. – № 2.

Краўцэвіч А. Тэўтонскі ордэн: Ад Ерусаліма да Грунвальда. – Мн., 1993.

Крыванос Х. З варагаў пайшлі суровыя мужы // Беларуская мінуўшчына. – 1993. – № 2.

Лебедев Г. Эпоха викингов в Северной Европе. – Л., 1986.

Лысенко П. Туровская земля. – Мн., 1999.

Мельнікаў А.А. Кірыл, епіскап Тураўскі: Жыццё, спадчына, светапогляд. – Мн., 2000.

Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Мінска: У 4 кн. Кн. 1-я. – Мн.: БЕЛТА, 2001.

Пашуто В. Образование Литовского государства. – М., 1959.

Тарасаў К. Памяць пра легенды. – Мн., 1990.

Тарасаў С. В. Полацк ІХ – XVIII стст.: Гісторыя і тапаграфія. – Мн., 2001.

 Беларускія землі ў складзе Вялікага княства Літоўскага

Баніёніс Э. З гісторыі Літоўскай метрыкі // Беларускі гістарычны часопіс. –1994. – № 1.

Гайба М. Навагрудак: Годы і падзеі. – Навагрудак, 1995.

Дзмітрачкоў П. Беларусь у складзе Вялікага княства Літоўскага. Другая палова ХІІІ – першая палова XVI стст. – Магілёў, 2003.

Насевіч В. Пачаткі Вялікага княства Літоўскага: падзеі і асобы. – Мн., 1993.

Краўцэвіч А. Стварэнне Вялікага княства Літоўскага. – Мн., 1998.

Кром М. Меж Русью и Литвой: Западно-русские земли в системе русско-литовских отношений. – М., 1995.

Сагановіч Г. "Русь" у вайне з Нямецкім ордэнам (канец ХІІІ – пачатак XIV ст.) // Беларускі гістарычны агляд. Т. 8, сш. 1-2 (14-15), 2001.

Тарасаў К. Памяць пра легенды: Постаці беларус. мінуўшчыны. – Мн., 1990.

Чаропка В. Уладары Вялікага Княства. – Мн., 2002.

Ширяев Е. Русь Белая, Русь Черная и Литва в картах. – Мн., 1991.

 Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у другой палове ХІІІ – першай палове XVI стст.

Герберштейн С. Записки о Московии. – М., 1988.

Копысский З. Источниковедение аграрной истории Белоруссии. – Мн., 1965.

Спиридонов М. Закрепощение крестьян Беларуси (XV – XVI вв.). – Мн., 1993.

Цітоў А. Вольныя беларускія месты: самакіраванне ў нашых гарадох ХIV–ХVIII стст. – Мн., 1996.

Цітоў А. Гарадская геральдыка Беларусі. – Мн., 1989.

Цітоў А. Менск – места майстроў. Рамесныя цэхі ХVI – ХVIII стст. – Мн., 2002.

 Культура Беларусі ў другой палове ХІІІ – XVI стст.

Грачыёці С. Фантастычная і рэальная Літва ў старажытных беларускіх хроніках // Ад Полацка і Нясвіжа да Падуі і Венецыі. – Мн., 1994.

Гринблат М. Белорусы: Очерки происхождения и этнической истории. – Мн., 1968.

Кодэр Д. Мой Франциск Скорина: Эссе. – Мн., 2000.

Кушнярэвіч А.М. Культавае дойлідства Беларусі ХІІІ – ХVІ стст.: Гістарычнае і архітэктурна-археалагічнае даследаванне. – Мн., 1993.

Пилипенко М.Ф. Возникновение Белоруссии. Новая концепция. – Мн., 1991.

Ткачоў М.А. Замкі Беларусі. – Мн., 2002.

Жывапіс Беларусі ХІІ – ХVІІІ стагоддзяў: Фрэска, абраз, партрэт. – Мн., 1980.

Скарына Ф. Творы: Прадмовы, сказанні, пасляслоў’і, акафісты, пасхалія. – Мн., 1990.

 

Палітычныя і сацыяльныя пераўтварэнні другой паловы XVI – пачатку XVII стст.

Блинова Т.Б. Иезуиты в Белоруссии.– Мн., 1990.

Іванова Л.С. Рэфармацыя на Беларусі ў другой палове XVI – першай палове XVII стст. //Актуальныя пытанні гісторыі Беларусі ад старажытных часоў да нашых дзён: Зб. арт. – Мн., 1992.

Мальцев А. Россия и Белоруссия в середине XVII в. – М., 1974.

Падокшын С.А. Унія. Дзяржаўнасць. Культура (Філасофска-гістарычны аналіз). – Мн., 2000.

Подокшин С.А. Реформация и общественная мысль Белоруссии и Литвы (вторая половина ХVІ – начало ХVІІ в.). – Мн., 1976.

Пичета В. Белоруссия и Литва XV – XVI вв. – М., 1961.

Саверчанка І. Апостал яднання і веры: Язэп Руцкі. – Мн., 1994.

Саверчанка І. Канцлер Вялікага Княства: Леў Сапега. – Мн., 1992.

Сагановіч Г. Айчыну сваю баронячы: Канстанцін Астрожскі. – Мн., 1992.

 Рэч Паспалітая ў еўрапейскіх канфліктах XVII – XVIII стст. Падзелы Рэчы Паспалітай

Голубеў В.Ф. Сялянскае землеўладанне і землекарыстанне на Беларусі: XVI– XVIII стст. – Мн., 1992.

Гужалоўскі А. Войска ВКЛ: апошнія старонкі гісторыі // Беларускі гістарычны часопіс. – 1994. –№ 1.

Козловский П. Землевладение и землепользование в Белоруссии в XVIII - первой половине XIX в. – Мн., 1982.

Сагановіч Г. Невядомая вайна: 1654 – 1667. – Мн., 2000.

Ткачоў М. Вайна Расіі з Рэччу Паспалітай 1654 – 1667 гг. // Беларускі гістарычны часопіс. –1993. – № 1.

Філатава А.М. Паўстанне 1794 г. на Беларусі і Літве // Актуальныя пытанні гісторыі Беларусі ад старажытных часоў да нашых дзён: Зб. арт. – Мн., 1992.

Юхо Я., Емельянчык У. "Нарадзіўся я ліцьвінам…": Тадэвуш Касцюшка. – Мн., 1994.

 

Беларуская культура эпохі Рэчы Паспалітай (1569–1795)

Барбунёў У. З гісторыі друку ў Беларусі з ХVІ ст. да 1917 г. // Весці АН БССР, сер. грам. навук. –1956. – №2.

Бельскі А.М., Ткачоў М.А. Вялікае мастацтва артылерыі: Казімір Семяновіч. – Мн., 1992.

Высоцкая Н.Ф. Забытыя беларускія мастакі ХVІ – ХVІІ стст. // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. –1974. – № 3.

Габрусь Т.В. Мураваныя харалы: Сакральная архітэктура беларускага барока. – Мн., 2001.

Іканапіс Беларусі XV – XVIII стст.: Альбом / Склад. Высоцкая Н.Ф. – Мн.,1998.

Короткая Т.П., Прокошина Е.С., Чудникова А.А. Старообрядчество в Белоруссии. – Мн., 1992.

Лазука Б.А. Беларускае барока: гістарычны партрэт, праблемы стылю. – Мн., 2001.

Мальдзіс А. Як жылі нашы продкі ў ХVIII ст. – Мн., 2001.

Ткачоў М.А. Замкі і людзі. – Мн.,1991.

 

Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII – першая палова XIX ст.)

Анішчанка В. Генеральнае межаванне на Беларусі. – Мн., 1996.

Воронков И. Восстание 1830 - 1831 гг. в Белоруссии // Вестник Московского университета. История. – 1966. – № 2.

Гарбачова В.В. Паўстанне 1830 – 1831 гадоў на Беларусі. – Мн., 2001.

Ольшанский И. Декабристы и польское национально-освободительное движение. – М., 1959.

Тарле Е.В. Наполеон. – Мн., 1992.

Улащик Н. Предпосылки крестьянской реформы 1861 г. в Литве и Западной Белоруссии. – М., 1965.

Філатава А. Стан беларуска-літоўскага грамадства ў час вайны 1812 г. // Французская рэвалюцыя і лёсы свету. – Мн.: БДУ, 1992.

Швед В.В. Паміж Польшчай і Расіяй: Грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772 – 1863 гг). – Гродна, 2001.

 

Сацыяльна-палітычнае і эканамічнае становішча Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст.

Арлоў У.А. Прысуд выканаў невядомы: Ігнат Грынявіцкі. – Мн., 1992.

Буховец О. Социальные конфликты и крестьянская ментальность в Российской империи начала ХХ в.: новые материалы, методы, результаты. - М., 1996.

Дзелянкоўскі М. Зямля і воля // Беларуская мінуўшчына. – 1993. – № 2.

Дьяков В., Миллер И. Революционное движение в русской армии и восстание 1863 г. – М., 1964.

Калиновский К. Из печатного и рукописного наследия. – Мн., 1988.

Крук У.П. Сялянскі рух на Беларусі, 1864 – 1900 гг. / Пад рэд. М.В. Біча. – Мн., 1993.

Пятчыц А. Пашырэнне праваслаўя ў Беларусі ў сярэдзіне - другой палове ХІХ ст. // Беларускі гістарычны агляд. Т. 7, сш. 2 (13), 2000.

Революционное движение в Белоруссии 1905-1907 гг.: Документы и материалы. – Мн., 1955.

Фридман М. Отмена крепостного права в Белоруссии. – Мн., 1958.

Шыбека З., Шыбека С. Мінск: Старонкі жыцця дарэвалюцыйнага горада. – Мн., 1990.

 Развіццё беларускай культуры ва ўмовах царскай Расіі (канец ХVІІІ – пачатак ХХ стст.)

Багдановіч М. Беларускае адраджэнне. – Мн., 1994.

Гаранін Л. Нацыянальная ідэя ў беларускай літаратуры пачатку ХХ стагоддзя. – Мн., 1996.

Дубянецкі Э.С., Дубянецкі С.Ф. Цяжкі шлях адраджэння. – Брэст, 1997.

Канфесіі на Беларусі (канец ХVІІІ – ХХ стст.) / В.В. Грырор’ева, У.М. Завальнюк, У.І. Навіцкі, А.М. Філатава; Навук. рэд. У.І. Навіцкі. – Мн., 1998.

Снапкоўская С. Шляхі развіцця школы на Беларусі ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. – Мн., 1997.

Філякоў У.Г. Шляхі развіцця беларускай культуры у пачатку ХХ ст. // Актуальныя пытанні гісторыі Беларусі: Зб. арт. – Мн., 1992.

Цьвікевіч А. "Западно-руссизм": Нарысы з гісторыі грамадзкай мысьлі на Беларусі ў ХІХ і пачатку ХХ в. – Мн., 1993.

 

Беларусь у 1914-1921 гг.

Багдановіч А. Праблемы нацыянальнай дзяржаўнасці: БНР, 1917-18 гг. // Беларуская думка. –1996. – №7.

Брыгадзін П., Ладысеў Р. Рада БНР пасля Рыжскага дагавора 1921 г., ці канец нацыянальнага рамантызму // Беларускі гістарычны часопіс. – 1997. – № 1.

Государственность Беларуси: Проблемы формирования в программах политических партий / В.К. Коршук, Р.П. Платонов, И.Ф. Романовский, Е.Г. Богданович. – Мн., 1999.

Запруднік Я. Беларусь на гістарычных скрыжаваннях. – Мн., 1996.

Запруднік Я. Гістарычныя і культурныя асновы беларускай нацыянальнай свядомасці // Спадчына. – 1992. – № 2.

Игнатенко И.М Октябрьская революция и самоопределение Белоруссии. – Мн., 1992.

Ігнаценка І. Кастрычніцкая рэвалюцыя на Беларусі: Асаблівасці і вынікі. – Мн., 1995.

Касцюк М. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі. – Мн., 2000.

Круталевич В.А. История Беларуси: становление национальной державности (1917-1922 гг.). – Мн., 1999.

Усебеларускі з'езд 1917 года: сведчанне сучасніка / Прадмова і публікацыя В. Скалабана // Беларускі гістарычны часопіс. – 1993. – № 1.

Юхо Я. Беларускія ўрады 1918 – 1921 гг. і іх паўнамоцтвы // Беларускі гістарычны часопіс. – 1993. – № 4.

 БССР у міжваенны перыяд (1921 – 1939)

Адамушка У.І. Палітычныя рэпрэсіі 20 – 50-х гадоў на Беларусі. – Мн., 1994.

Бяспалая М. Эканамічнае развіццё беларускай вёскі (20-я гг. ХХ ст.) // Беларускі гістарычны часопіс. – 1997. – № 1.

Ількевіч М. Невядомыя факты аб Максіме Гарэцкім // Беларускі гістарычны часопіс. – 1995. – №3.

Индустриализация Белорусской ССР (1926–1941 гг.): Сборник документов и материалов. – Мн., 1975.

Міхнюк У. "Але без торгу і без слоў мы аддаем сваіх герояў" // Беларуская мінуўшчына. –1993. – № 1.

Мяснікоў А. Нацдэмы. – Мн., 1993.

Перед крутым поворотом: Тенденции в политической и духовной жизни Беларуси (1925-1928 гг.): Отражение времени в архивных документах / Авт.-сост.: Р.П. Платонов и др. Под ред. Р.П. Платонова. – Мн., 2001.

Ходзін С.М. Беларуская вёска: ад дэкрэта аб зямлі да суцэльнай калектывізацыі // Актуальныя пытанні гісторыі Беларусі ад старажытных часоў да нашых дзён: Зб. арт. – Мн., 1992.

Хоміч С. Асноўныя этапы фарміравання тэрыторыі БССР (1918 - 1926 гг.) // Беларускі гістарычны агляд. Т. 7, сш. 2 (13), 2000.

 

Заходняя Беларусь у складзе Польшчы (1921–1939)

Вабішчэвіч А. Нацыянальная школа ў Заходняй Беларусі (1921 – 1939 гг.) // Беларускі гістарычны часопіс. – 1994. – № 2.

Вабішчэвіч А. Пра падзеі ўз'яднання Заходняй Беларусі з БССР у 1939 г. // Полымя. – 2000. – № 9.

Зелинский П.И. Политическая работа КПЗБ в массах, 1928 – 1938. – Мн., 1988.

Ладысеў У.Ф. Некаторыя актуальныя пытанні метадалогіі і тэорыі нацыянальна-вызваленчага руху ў Заходняй Беларусі // Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь (новыя канцэпцыі і падыходы): Матэрыялы Усебеларус. канф. гісторыкаў: У 2 ч. Ч.1. – Мн., 1994.

Мисаревич Е. На освобожденной земле. – Мн., 1989.

Мілеўскі Я.Е. Заходняя Беларусь: да пытання тэрыторыі і насельніцтва // Беларускі гістарычны часопіс. – 1998. – № 3.

Полуян И.В. Западная Белоруссия в период экономического кризиса 1929 –1933 гг. – Мн., 1993.

Беларусь у 2-й сусветнай вайне

1941 год: Трагическое и героическое: Сб.– Мн., 1991.

Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941–1945: Энцыклапедыя / Гал рэд. І.П. Шамякін. – Мн., 1990.

Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны. Праблемы гістарыяграфіі і крыніцазнаўства: Зб. артыкулаў. – Мн., 1999.

Іофе Э. Колькі ж яўрэяў загінула на беларускай зямлі ў 1941–1945 гг. // Беларускі гістарычны часопіс. – 1997. – № 4.

Кушнер В., Паўлаў Я. Вызваленне Беларусі: на шляху да Вялікай Перамогі // Беларускі гістарычны часопіс. – 1994. – № 2.

Литвин А. Белорусская Краевая Оборона: К вопросу о создании белорусского национального войска в годы второй мировой войны // Неман. – 1994. – № 4.

Літвін А. Армія Краёва на Беларусі: да праблемы вывучэння // Беларускі гістарычны часопіс. – 1994.– № 1.

Літвін А.М. Армія Краёва на Беларусі // Беларускі гістарычны часопіс. – 1994. – № 1;4.

Літвін А. Акупацыя Беларусі (1941–1944). Пытанні супраціву і калабарацыі. –Мн., 2000.

Люк М., Рыхтар М. "Паляванне дазваляецца": барацьба з партызанамі ў "генеральным камісарыяце Беларутэнія" // Беларускі гістарычны агляд. Т. 7, сш. 2 (13), 2000.

Нут М. Калабарацыянізм // Спадчына. – 1996.– № 4.

Павлов Я.С. Советско-германские договоры 1939-1941 годов: трагедия тайных сделок. – Мн., 1996.

Платонов В.П. Белоруссия, 1941-й: известное и неизвестное. По док. Нац. Архива РБ. – Мн., 2000.

Тимохович И.В. Битва за Белоруссию. 1941–1944 гг. – Мн., 1994.

Туронак Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй / Пер з польск. В. Ждановіч; Камент. А.М. Літвіна. – Мн., 1993.

Шарапа А., Гардзейчык А. Да пытання аб людскіх стратах у другой сусветнай вайне // Беларускі гістарычны часопіс. – 1996. – № 2.

Сацыяльна-палітычнае і сацыяльна-эканамічнае развіццё БССР у пасляваенны перыяд (1945 - 1991)

Абрамов И.М. Циклы в развитии экономики СССР. – Мн., 1990.

Антонович С. Петр Машеров: жизнь, судьба, память. – Мн., 1998.

Очерки экономических реформ. – М., 1993.

Снапковский В.Е. Белорусская ССР в ООН (1945 – 1985 гг.). – Мн., 1985.

Снапкоўскі У.Е. Знешнепалітычная дзейнасць Беларусі, 1944 – 1953 гг. – Мн., 1997.

Социально- экономические преобразования в Белорусской ССР за годы Советской власти. – Мн., 1970.

 

Культура БССР у 1945-1991 гг.

Дробов Л.Н. Живопись Советской Белоруссии (1917 – 1975). – Мн., 1979.

История белорусского кино 1945 –1967 гг. – Мн., 1970.

Карзенка Г.В. Фарміраванне кадраў навукі Беларусі (сярэдзіна 50-х – 80-я гг.) // Актуальныя пытанні гісторыі Беларусі ад старажытных часоў да нашых дзён: Зб. арт. – Мн., 1992.

Навіцкі У. Асаблівасці культурнага жыцця на Беларусі ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе //Беларускі гістарычны часопіс. – 1993. – № 1.

Навіцкі У. Супярэчлівасць культурнага жыцця Беларусі ў сярэдзіне 50-х –пач. 80-х гг.// Беларускі гістарычны часопіс. – 1993. – № 2.

Наука Беларуси в ХХ столетии / НАН Беларуси. Редкол.: Н.А. Борисевич и др. – Мн., 2001.

Рэспубліка Беларусь – незалежная дзяржава

Беларуская палітычная сістэма і прэзідэнцкія выбары 2001 года: Аналіт. арт. / Рэд. В. Булгакаў. – Мн., 2001.

Беларусь и Россия: организационно-правовые основы интеграции (1996 –2001). – Мн., 2001.

Белорусско-российские отношения: проблемы и перспективы: Материалы 2-го "круглого стола" белорус. и российск. ученых (Минск, 26 – 27.1.1999) / Под ред. В.Е. Снапковского, А.В. Шарапо. – Мн.: БГУ, 2000.

Казначеев В. Пар ушел в гудок // Кур'ер. – 2001. – № 4.

Круталевич В.А. Республика Беларусь: Административно-территориальное устройство. – Мн., 2001.

Пазняк З. Сапраўднае аблічча. – Мн., 1992.

Содружество Независимых Государств: портрет на фоне перемен / Авт.-сост. А. Белько и др., отв. ред. И.М. Коротченя. – Мн., 1996.

Тихиня В.Г. Тернистый путь к правовому государству. – Мн., 1995.

 Культурнае жыццё Беларусі на сучасным этапе

З'езд беларусаў свету (1, 1993, Мінск): Матэрыялы і дак.; Уклад. Г. Сурмач. – Мн., 1997.

Культура Беларусі: спадчына і сучаснасць:. Тэз. дакл. на навук. канф. (Мінск, 18-19.4.1997) / Рэдкал. Я.Д. Грыгаровіч (адк. рэд.) і інш. – Мн.: БУК, 1997.

Культура беларускага замежжа. Зборнік / Пад рэд. А. Сабалеўскага. – Мн., Кн.1. – 1993.; Кн.2. – 1994.; Кн.3. – 1998.

Мастацтва: часопіс. 1991-2002.

Шунейка Я. Канспект па сучаснаму мастацтву. // Мастацтва Беларусі. – 1991. – № 1-6.

Akavita

 Rating All.BY

 

 

Dzmitry Samakhvalau © 2005

Hosted by uCoz