Гісторыя - ёсць настаўніца жыцця... Старажытнарымскае прыслоўе...

 

Галоўная
По-русски
English
Навіны і аб'явы

Змест лекцый

Слоўнік
Літаратура
Іншыя землі
ФОРУМ
Пошта

 

 Літаратура

па гісторыі Беларусі

Складальнікі: Дз. С. Самахвалаў, В. М. Лянцэвіч

Агульная літаратура / Літаратура па асобных тэмах

Падручнікі і навучальныя дапаможнікі

Археалогія Беларусі: У 4 т. Т.1 – 3. / Рэдкал.: М.В. Біч (старш.) і інш. – Мн.: Бел. навука, 1997 – 2000.

Беларусы: Гіст.-этнагр. даслед.: У 8 т. Т.3 – 5. / НАН Беларусі; Рэдкал.: В.К. Бандарчык і інш. – Мн.: Бел. навука, 1999-2001.

Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. – Мн.: БелЭн, 2000. – 432 с.

Вішнеўскі А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: Вучэб. дапам. – Мн.: Экаперспектыва, 2000. – 300 с.

Гiсторыя Беларусi: Вучэб. дапам.: У 2 ч. / Я. К. Новiк, Г.С. Марцуль, І.Л. Качалаў і інш.; Пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 2000.

Гiсторыя Беларусi: У 6 т. Т.1. / В. Вяргей, І. Ганецкая, М. Гурын і інш.; Рэдкал.: М.П. Касцюк (гал. рэд.) і інш. – Мн.: Бел. Навука, 2001.

Гісторыя Беларусі з 1795 г. да вясны 1917 г.: Вучэб. дапам. /І.І. Коўкель, І.П. Крэнь, Л.У. Бярэйшык і інш.; Рэд. калегія: І.П. Крэнь, І.І. Коўкель. – Мн.: Аверсэв, 2001. – 400 с.

Гісторыя Беларусі: У 2 ч.: Курс лекцый. Ч.1. Са старажытных часоў да канца ХVIII ст./ І.П. Крэнь, І.І. Коўкель, С.В. Марозава і інш. – Мн.: РІВШ, 2000. – 655 с.; Ч.2. XIX – XX стагоддзi / П.І. Брыгадзін, У.Ф. Ладысеў, П.І. Зялінскі і інш. – Мн.: РІВШ, 2002. – 656 с.

Гісторыя беларускага мастацтва: У 6 т. – Мн.: Навука і тэхніка, 1987 – 1994.

Гісторыя беларускага тэатра : У 3 т. – Мн.: Навука і тэхніка, 1983 – 1987.

Гісторыя беларускай літаратуры ХІХ – пач. ХХ ст.: Падручнік / Пад агул. рэд. М.А. Лазарука, А.А. Семяновіча. – Мн.: Вышэйшая школа, 1998. – 559 с.

Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: У 4 т. / Навук. рэд. У.В. Гніламёдаў. – Мн.: Беларуская навука, 1999 – 2001.

Гісторыя сялянства Беларусі: Са стараж. часоў да 1996 г.: У 3 т. Т.1–2./ Гал. рэд. М.П. Касцюк. – Мн.: Бел. навука, 1997 – 2002.

Доўнар-Запольскі  М.В. Гісторыя Беларусі. – Мн.: БелЭн, 1994. – 510 с.

Дробов Л.Н. Живопись Белоруссии ХІХ – начала ХХ вв. – Мн.: Вышэйшая школа, 1974. – 334 с.

З гісторыяй на "Вы": Публіцыстычныя артыкулы / Уклад У. Арлова. – Мн.: Мастацкая літаратура, 1991. –398 с.

История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с.

История Беларуси: Учебное пособие /Е.Л. Абецедарская, П.И. Бригадин, Л.А. Жилунович и др.; Под ред. А.Г. Кохановского и др. – Мн.: Экоперспектива, 1997. – 319 с.

Ігнатоўскі У.М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. – Мн.: Беларусь, 1992. – 190 с.

Карскі Я. Беларусы / Уклад. і камент. С. Гараніна і Л. Ляўшун; Навук. рэд. А. Мальдзіс; Прадм. Я. Янушкевіча і К. Цвіркі. – Мн.: Беларускі кнігазбор, 2001. – 640 с.

Кізіма С., Лянцэвіч В., Самахвалаў Дз. Гісторыя Беларусі: Курс лекцый. – Мн.: Выд-ва МІК, 2003.

Ковкель И., Ярмусик Э. История Беларуси с древнейших времен до нашего времени. – Мн.: Аверсэв, 2000. – 591 с.

Лазука Б.А. Гісторыя мастацтваў: Вуч. дапам. – Мн.: Беларусь, 1996. – 399 с.

Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. – Мн.: Экаперспектыва, 1997.– 486 с.

Мірановіч Я. Навейшая гісторыя Беларусі. – Беласток, 1999. – 270 с.

Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. / М.П. Касцюк, У.Ф. Ісаенка, Г.В. Штыхаў і інш.– Мн.: Беларусь,1994.

Сагановіч  Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца ХVІІІ стагоддзя. – Мн.: Энцыклапедыкс, 2001. – 412 с.

Чантурия В.А. Архитектурные памятники Белоруссии. – Мн.: Полымя, 1982. – 223 с.

Чигринов П. Г. Очерки истории Беларуси. – Мн.: Полымя, 2002. – 432 с.

Шалькевіч В.Ф. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі. – Мн.: МНС, 2002. – 248с.

Эканамічная гісторыя Беларусі: Вучэб. дапам. / Пад рэд. В.І. Галубовіча. – Мн.: Экаперспектыва, 1999. – 446 с.

Экономическая история Беларуси: Учебное пособие. / Под ред. проф. В.И. Голубовича. – Мн.: Экоперспектива, 2001. – 400 с.

Юхо Я. Гісторыя дзяржавы и права Беларусі: Вучэб. дапам. – У 2ч. Ч.1. – Мн.: РІВШ БДУ, 2000. – 352 с.

Энцыклапедыі і даведнікі

АрхітэктураБеларусі: Энцыкл. давед. / Рэдкал.: А.А. Воінаўіінш. – Мн.: БелЭн, 1993. – 620 с.

Асветнікі зямлі Беларускай Х – пач. ХХ ст.: Энцыкл.давед. / Рэдкал. Г.П. Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 2001. – 490 с.

Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т.1–15. – Мн.: БелЭн, 1996 – 2002.

Беларускія пісьменнікі: Бібліягр. слоўнік: У 6 т. – Мн.: БелЭн, 1992–1995.

Беларусь: Энцыкл. давед. / Рэд. калегія: Б.І. Сачанка (гал. рэд.) і інш. – Мн.: БелЭн, 1995. – 800 с.

История Беларуси: Словарь-справочник / Под ред. С.Ф. Дубенецкого. – Мн.: Экономпресс, 2000. – 320 с.

Літаратура і мастацтва Беларусі: Энцыклапедыя: У 5 т. / Гал. рэд. І.П. Шамякін. – Мн.: БелСЭ, 1984 –1987.

Маракоў Л. Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі. 1794 – 1991: Энцыкл. давед.: У 3 т. Т.1. – Мн.: ATHENAEUM, 2002.– 480 с.

Народная культура Беларусі: Энцыкл. давед. / Пад агул. рэд. В.С. Цітова. – Мн.: БелЭн, 2002. – 432 с.

Рэлігія і царква на Беларусі: Энцыкл. давед. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 2001. – 368 с.

Тэатральная Беларусь: Энцыклапедыя: У 2 т. Т.1. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 2002. – 568 с.

Франциск Скорина и его время: Энцикл. справочник / Редкол. И.П. Шамякин и др. – Мн.: БелСЭ, 1990. – 631 с.

Хто ёсць хто сярод беларусаў свету: Энцыкл. давед. Ч.1. / Рэд. кал. А. Мальдзіс і інш. – Мн.: Энцыклапедыкс, 2000. – 334 с.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. – Мн.: БелЭн, 1993 – 2003.

Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя /Гал. рэд. І.П. Шамякін. – Мн.: БелСЭ, 1989. – 575 с.

Akavita

 Rating All.BY

 

 

Dzmitry Samakhvalau © 2005

Hosted by uCoz